Top
เบรซิล แคลเซียม

ธาตุอาหารรอง  

แคลเซียมที่ละลายน้ำ (Ca) : 10%

ลักษณะสาร : น้ำสีน้ำตาลเข้ม

คุณสมบัติ

• ปุ๋ยคุณภาพที่อยู่ในรูปคีเลต LSA ซึ่งไม่เป็นพิษต่อพืช สามารถแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืชได้รวดเร็ว

• ช่วยป้องกันผลแตก ป้องกันผลร่วง

• ช่วยป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมในพืช

• ช่วยให้เกสรแข็งแรง ติดผลดี

• ช่วยยืดก้านช่อดอก สำหรับกล้วยไม้

• เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

เหมาะสำหรับ : ใช้ได้กับ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 

อัตราใช้แนะนำ : 

• 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร